Valtion Vankina
LP (Propaganda Records, PRO 006) 1983

Protest & Survive (Varukers) / Punainen Vaara / Yritän katsoo Huomiseen / Kaaosta tää maa Kaipaa / Poliisivaltio / Vittuun Velvollisuudet / Ei Koskaan Enää / Vihaan Paskajalkoja / Vapaa Maa / Toimiiko tää Systeemi / Älkää Luottako / Elintilaa / Rajoitukset / Orjuus / Vallanvaihto / Totaalinen Tuho / Painajainen / Suur-Suomi / Rahaa & Valtaa / Orjuutta Vastaan / Ihmiset Tappaa Toisiaan / Kukaan ei Välitä

Lateri-v, Perry-gtr, Raipe-b, Stydy-dr

Valtion Vankina
LP (Havoc Records, HC 1226) 2005

Pressed 500 copies for the US tour ( 400 Red vinyl, 100 gold vinyl)

As Prisoner of State
LP (Rock-O-Rama Records -GER, RRR 27) 1983

Same material as "Valtion Vankina", but in covers song names are in English

LP (Höhnie Records -GER, HÖ 64) 2002

Pressed 2000+1000 copies.

-> Order


Lyrics Reviews

PUNAINEN VAARA /// Totaalinen punainen vaara / itärajan takana / soluttautuu yli rajan / kaikkee hallitsee / isoveli, ajatuspoliisi / valvoo ja rajoittaa / kahlitsee orjuuteen / Aika vapautua // Hyvästi YYA / Hyvästi punainen Suomi / Punaliput polttakaa

RED DANGER /// Total red danger / behind the eastern frontier / infiltrates across the border / it controls everything / Big brother, mind police / supervise and limit / enchains to slavery / time to be freed // Goodbye YYA / Goodbye red Finland / Burn the red flag

YRITÄN KATSOO HUOMISEEN /// Miksi säkin odotat / pommisadetta taivaalta / Miksi säkin odotat / että ne sut silppuaa // Yritän katsoo Huomiseen / mietin mitä täällä teen / Yritän katsoo Huomiseen / mietin mihin täältä meen // Miksi odotat kuolemaa / ja maailman loppua / miksi säkin alistut / hukkumalla vereen

I TRY TO LOOK AT TOMORROW /// Why do you wait / for bombing raid from the sky / Why do you wait / for that lose your life // I try to look at tomorrow / I thinking what I'm doing here / I try to look at tomorrow / I thinking where I'm going // Why do you wait your death / and end of the world / Why do you resign / by drowning to blood

KAAOSTA TÄÄ MAA KAIPAA /// Työttömyys synnyttää nälkää / riistettyä elämää / yläluokan maailma / luo sortoa ja kurjuutta // Kaaosta tää maa kaipaa // Natsikyttä vahtikoirat / hakkaa suusi kii / aika yhdistyä ja taistella / nousta barrikadeille

THIS COUNTRY NEEDS CHAOS /// An Unemployment leads to hunger / to dispossessed life / The world upper class / creates oppression and misery // This country needs chaos // Nazi cops, watchdogs / beats you being quiet / It's time to unite and fight / rise to barricades

POLIISIVALTIO /// Fasistisikoja sun täytyy kumartaa // seurata tätä natsijärjestelmää // Poliisivaltio / ihmisen hyvä olla / Poliisivaltio / syy väkivaltaan ja rappioon // Niillä on valta ja oikeus / kirjoittaa omat rasistilakinsa

POLICE STATE /// You must bow for fascist pigs / follow this nazi system // Police state / welfare state / Police state / reason for violence and decay // They have the power and right / to pass an Act their racist laws

VELVOLLISUUDET /// Sun velvollisuus on äänestää / Sun velvollisuus on mennä armeijaan / Sun velvollisuus on olla isänmaallinen / velvollisuus on alistuu // Velvollisuus alistua systeemiin / Velvollisuus elävältä hautautua / Velvollisuus elämän orjuuteen / Vittuun velvollisuudet

DUTIES /// You have duty to vote in elections / You have duty to go to army / Y ou have duty to be patriotic / You have duty to resign // Duty to follow the system / Duty to buried alive / Duty to slavery of life / Fuck the duties

EI KOSKAAN ENÄÄ /// Lataavat aseensa / kukaan ei puhu rauhasta / Palvovat verenhimoa / onko siihen varaa // Ei koskaan enää // Maailma katsoo dokumentteja Hiroshimasta / mutta kolmatta maailmansotaa ei voi enää filmata // Sodan hulluus vie totaaliseen tuhoon / miljoonat kuolleet on lopun alku // Koti, uskonto ja isänmaa / kaunis kuoleman myytti ja testamentti

NEVER AGAIN /// They are loading their weapons / Nobody speaks for peace anymore / They adore bloodthirstiness / Have we afford for this // Never again // Whole world looks documets from Hiroshima at TV / but nobody can film world war three // Madness of war makes total destruction / Millions of dead are the beginning of the end // Home, religion and fatherland / what a nice myth and testament

PASKAJALAT /// Natsikyttien fasistiarmeija / kuin polttava helvetin tuli / kuin vitun peto vampyyrit / ne elää verestäsi // Virkaintoiset paskajalat / aika tavoille opettaa / Virkaintoiset paskajalat / aika tullut ne lopettaa // Nille on kunnia / vuodattaa sun vertasi / nillä on oikeus iskeä / reikä päähäsi

COPS /// The faschist army of nazi cops / like burning inferno / like fucking bloodsuckers / they live from your blood // Officious cops / It's time to teach manners for them / Officious cops / It's time to stop them // They are honoured / that they can shred your blood / They have right to beat / a hole in your head

VAPAA MAA /// Lukitsevat kahleet jalkoihisi / rajoittavat lait rakentaa kurjuutta ja nälkää // Vapaa, vapaa maa / paskapuheet oksettaa // Kansalta ei kysytä / sille ei anneta oikeutta / Tuomitsevat syyttömät / elämään pimeydessä

FREE LAND /// They put your legs in irons / Restrictive laws makes misery and hunger // Free, free land / this bullshit makes me sick // They don't ask anythig from people / just demand everything from them / They sentence the innocents / to live in the darkness

TOIMIIKO TÄÄ SYSTEEMI /// Milloin säkin alat oppiin / lankeet vaan lupauksiin / Eikö kansa koskaan opi / tajuaan tekopyhää totuutta // Toimiiko tää systeemi / kun ihminen riistää ihmistä // Mihin vittuun katoo valtion rahat / kun joudut asuun kadulla / Ei anneta mahdollisuutta / vaikuttaa omaan elämään

DOES THIS SYSTEM WORK /// When will you learn / you believe in their promises / When people really learn / to comprehend this hypocritical truth // Does this system work / when people exploits people // Where the fuck disappears the government assets / so you have to live in the street / They don't give you any possibilities / to order your life

ÄLKÄÄ LUOTTAKO… /// Tankit vyöryy yli rajan ja vapaus unohdetaan / Suomileijona vaihtuu sirppiin ja vasaraan / Helvetillinen tulevaisuus, äärikommunismin diktatuuri / punalipun orjuus tai menolippu Siperiaan // Älkää luottako ryssiin / ettei tarvi katua // Provosoivat sotaa kuten 1939 / keksivät tekosyyn hyökätä ja murhata / Idästä länteen maan orjaksi alistaa / veivät jo osan maastamme ja haluavat loputkin

DON'T TRUST… /// Tanks are coming across the border and freedom is lost / The Finnish lion changes to sickle and hammer / The future is like hell, the dictatorship of extreme communism / slavery for red flag or one-way ticket to Siberia // Don't trust the russians / so you don't have to regret // They provoke to war like 1939 / invent pretence to attack and murder / subject the whole country from west to the east / They took a part of our land and now the want it all

ELINTILAA /// Unelmasi on murskattu / ihmisyytesi on alistettu / vapaus on ristiinnaulittu / elämä on riistetty / Kaiken syy on isänmaa // Elintilaa, Elintilaa, Elintilaa / missä vitussa on vikaa // Rakentaa rikkautta / työväenluokan selkänahasta / elää elämäänsä / meidän verestä // Mulla ei ole isänmaata / velvollisuutta niitä kohtaa / en aio taistella / niiden rikkauden puolesta

LEBENSRAUM /// Your dreams and humanity are lost / freedom is crucified / whole life is crushed / and the reason is patriotism // Living space, Living space, Living space / what the fuck is wrong // The make richness / from life of working class / They live their life / from our blood // I have no fatherland / and duties for it / I'm not going to fight for their richness

RAJOITUKSET /// Haluavat hallita / haluavat rajoittaa / vapautta rajoittaa / ja valtaansa alistaa // Väkivalta - blaah / hallitus - blaah / isänmaa - blaah / armeija - blaah / poliisit - blaah / uskonto - blaah

CONSTRAINTS /// The want to rule you / They want to constrain you / Constrain your freedom / and subject you // Violence - blaah / Government - blaah / Patriotism - blaah / Army - blaah / Police - blaah / Religion - blaah

ORJUUS /// Valheellinen järjestelmä / hallitsee mieltäsi / tyrannien hallitus / käyttää kansaa hyväkseen // Ja sä maksat orjuudesta / mitä ne kutsuu vapaudeks // Nöyrry ja alistu / tai ehkä katoat / tehtäväs on hiljaa / niellä niiden paskaa

SLAVERY /// Hypocritical system / controls your mind / The government which tyrannize / trade on people // And you pay for slavery / what they call freedom // grow humble and resign / or maybe you'll disappear / Your task is being quiet / and swallow their shit

VALLANVAIHTO /// Vitun valtiollinen poliisi / avaa tulen väkijoukkoon / Sireenit ulvovat / kansalaissotaa / Ei enää kyttävaltaa / ei pampun iskuja / Palopommeja ja huutoja / vapauden rintama / musta lippu kädessä / noustaan vastarintaan / Nyt voit olla vapaa / ilman tuskaa ja sääntöjä // Vallanvaihto / hallitus on tuhottu / Vallanvaihto / alkaa uusi elämä // Rikolliset tuomitaan / rikoksista ihmisiä vastaan / kansalaisten edessä / Ei enää kyttävaltaa / ja hallituksen sortoa

POWER CONVERSION /// Fucking state police / opens fire to crowd / siren are screams / civil war / No more power of the cops / No more hits of the rod / Incendiary bombs and shouts / Front of freedom / the black flags in their hands / Let's rise and resistance / Now you can be free / without agony and regulations // Power conversion / the government is destroyed / Revolution / the beginning of new life // The criminals are convicted / for crimes against humanity / No more power of the cops / and oppression of government

TOTAALINEN TUHO /// Tunkeutuvat mieleesi / Maailmaan totaalista tuhoa / Se on tulevaisuus / tässä sairaassa maailmassa // Isänmaa, Unelmaa / Isänmaa, pelkkää paskaa // Susta tulee sotakone / Totuus ja päämäärä / Ei enää kaupunkeja / Ei enää elämää

TOTAL DESTRUCTION /// They intrude to your mind / Total destruction for world / That's the future / in this sick world // Patriotism, dreaming / Patriotism, total bullshit // You become warmacine / The truth and aim / No more cities / No more life

PAINAJAINEN /// Ootko ajatellu sun omaa elämää / Ootko huomannut että se on typerää / Joka päivä orjana duunissa / tai maata ilman toivoa himassa // Tää on sun painajainen / taas se tulee aina uudestaa // Kierrät samaa ympyrää / elämän pyörässä / Sama kuvio toistuu taas / yhä uudestaa ennen kuolemaa

NIGHTMARE /// Have you thought about your life / Have you noticed that it's stupid / Every day working like a slave / or lying at home without hope // This is your nightmare / and it's coming again // Running in the rat race / again and again / A Vicious circle / all the time until your dead

SUUR-SUOMI /// Valtio täynnä sotilaita / ja sotahulluja johtajia / joiden ainoa päämäärä / on pinta-alaa lisätä / Suomi suureks 1982 / Maksoi mitä maksoi / Ne vaan istuu bunkkereissaan / ja valvoo juolemaa // Suur-Suomi / tulevaisuus on utopiaa / Suur-Suomi / salaliiton unelma // Aseiden valta jakaa puheenvuoroja / sortokoneisto luo konesotilaita / Kuoleman johtajat ohjaa tappajia

GREATER FINLAND /// The state crowded with soldiers / and militant leaders / wich have just one purpose / to get more surface area / Greater Finland in 1982 / at all costs / They're just sitting in their bunkers / and leading the death // Greater Finland / the future is illusion / Greater Finland / dream of conspiracy // Power of the guns sharing statements / system create machine soldiers / Leaders leads killers

RAHAA JA VALTAA /// Valtion vanki niiden kahleissa / kurjuuden tarkoitus on rajoittaa vapautta / Painavat pääsi mutaan ja systeemin lentohiekkaan / Köyhyyden tarkoitus on riistää sun elämä // Vituttaa raha ja valta

MONEY AND POWER /// The prisoner of the state / Purpose of misery is restricting freedom / They force you down / Purpose of poverty is exploiting your life // Fucking money and power

ORJUUTTA VASTAAN /// Posliisi, armeija, hallitus ja uskonto / nöyryyttää kansaa ja vierottaa elämästä / Vituttaa katsoo orjuutta / Vituttaa kärsiä toisten puolesta // Orjuutta vastaan // Poliisi valvoo ja armeija vartioi / Rikos on oikeus ja niiden laki

AGAINS SLAVERY /// Police, army, goverment and religion / humiliates people and alienate from life / I'm fucked up to seeing slavery / I'm fucked up to suffer for them // Against slavery // Police supervises and army keeps guard / Crime is their justice and oppression is their law

IHMISET TAPPAA TOISIAAN /// Sä et tiedä koskaan / koska se seisoo edessäsi / Sä et tiedä koskaan / koska on sun vuorosi // Ihmiset tappaa toisiaan / pommit kylvää kuolemaa // Sä et tiedä koskaan / koska sut isketään maahan / Sä et tiedä koskaan / koska sut heitetään arkkuun

PEOPLE KILLS EACH OTHER /// You never know / when it approaching you / You never know / whein it's your turn // People kills each other / Bombs sowing death // You never now / when you're beated down / You never know / when it's your turn to get into grave

KUKAAN EI VÄLITÄ /// Sä et voi nousta vastarintaan / sä et voi kapinoida / vain tanssia systeemin tahdissa / jonka ne tekivät sulle // Paskat ne välittää / Niille on tärkeempää / tapella keskenään / ja voittaa valtaa // Ne rakentaa rikkautta / ja tekevät lisää köyhyyttä // Yhteiskunta on naula arkkuusi / hautaavat sut likaan / Olet vitun lihanukke / niiden valtapelissä // Ne jakaa rahaa / sotaan ja aseisiin / vaikka omassa maassa / ei kaikilla ole edes kotia

NOBODY CARES /// You can't resist / You can't revolt / Just dancing under the system / which they have made for you // They give a shit / It's more important for them / to fight each other / and to get more power // They make more wealth / and give rise to poverty // Society is a nail to your coffin / they bury you into crap / You're the fucking meatpuppet / in their dirty game // They give money / to the war and weapons / even if there's no home for everybody in their own country


Reviews
Riistetyt - As A Prisoner Of State (Hohnie Records)
A little background on this LP first (which is taken from the insert) - this was originally released on Finland's Propaganda Records (as were so many great Finnish thrash records) then was licensed to Rock-O-Rama Records (Germany) without the band's permission. Both pressings are long out of print. This is a band-authorized re-release of (many say) their greatest record. Great oldschool thrash like Kaaos, Rattus, Terveet Kadet, etc. etc. Comes with a huge poster insert with lyrics in English and Finnish (I'm not sure what language is spoken in Finland) and a history of the band.
9 stars (out of 10)

M-8
RIISTETYT "As a prisoner of state" LP (Hohnie Recs. #64)
Official repress, unlike the unauthorized pressing on Rock-O-rama. This album is brutal and one of the best Finnish hardcore records ever. Definite sound of RIISTETYT at their best for sure. Beats "Nightmare in reality" LP and "Raped future" LP by far. Raw as fuck like the tracks on "Propaganda bombs Finland" comp LP. Complete with rare photos of the band and lyrics both in Finnish and English. Essential even if you have to sell 40 patches for 50 cents.
(Vivisick webzine)